Какво правим?

• Съдействаме за правилно, точно и навременно лечение на инфекцията с HPV (човешки папиломен вирус) и цервикален карцином.

• Предоставяме информация за достъп до специалисти и специализирани лечебни заведения, както и до пациентски организации, ангажирани с лечението и правата на пациентите.

• Представляваме интересите на тази част от обществото, която е засегната от болестта HPV (човешки папиломен вирус) и цервикален карцином или представлява рискова група.

• Създаваме капацитет в местни общности да формулират и ефективно да осъществяват превантивни мерки за борба и профилактика на инфекцията с HPV (човешки папиломен вирус) и цервикален карцином.

• Изграждаме партньорски отношения с местни стопански, политически и неправителствени организации, включително и с местните бизнес среди.