• Членовете на Сдружението се приемат по решение на Управителния съвет.

• Членуването в сдружението е доброволно.

• Член на Сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

• За да станете член на сдружението, е необходимо да мотивирате желанието си на e-mail: hpv.guard@abv.bg