Дата на приемане: 27.09.2022 г.

Уебсайтът hpvbg.com се управлява и поддържа от Сдужение с нестопанска цел в частна полза „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА „ЕЙЧ ПИ ВИ”“, Сдружение, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 175189936.

Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази политика за поверителност („Политика“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която можете да предоставите („Лична информация“) на уебсайта hpvbg.com („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази Лична информация. Той също така описва изборите, с които разполагате, относно използването от наша страна на Вашата лична информация и как можете да получите достъп до нея и да я актуализирате.

Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „ваш“) и този оператор на уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощието да обвържете такова лице с това споразумение, в който случай термините „Потребител“, „Вие“ или „Ваши“ ще се отнасят към такъв субект. Ако нямате такова правомощие или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и услугите. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите вие ​​потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Aдминистратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Администратор на Вашите лични данни е Сдужение с нестопанска цел в частна полза „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ШИЙКАТА

НА МАТКАТА „ЕЙЧ ПИ ВИ”“, Сдружение, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 175189936, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1404, район Триадица, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Славовица“ бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19.

„обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

Събиране на информация

Нашият основен приоритет е сигурността на клиентските данни и като такъв прилагаме политиката без регистрация. Можем да обработваме само минимални потребителски данни, само толкова, колкото е абсолютно необходимо за поддържане на уебсайта и услугите. Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на уебсайта и услугите. Тази статистическа информация не е събрана такъв начин, че да идентифицира конкретен потребител на системата.

Лични данни, получени чрез формата за контакт

При изпращане от Ваша страна на запитване чрез формата за контакт, която се намира в нашия уебсайт, ще получим и ще обработваме следните Ваши лични данни:

имена;

електронен адрес;

телефон; 

IP адрес;

данни за активност – час и дата на подаване на запитването;

други Ваши лични данни, ако такива се съдържат в свободния текст на запитването Ви.

Основанието за обработка на Вашите данни при запитване чрез формата за контакт на нашия уебсайт винаги е Вашето свободно дадено изрично съгласие.

Целта на обработката на тези Ваши лични данни е да изпратим отговор на Вашето запитване.

Поверителност на децата

Ние не събираме съзнателно никаква лична информация от деца под 13-годишна възраст. Ако сте под 13-годишна възраст, моля, не изпращайте никаква лична информация чрез уебсайта и услугите. Ако имате причина да смятате, че дете на възраст под 13 години ни е предоставило лична информация чрез уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас, за да поискате да изтрием личната информация на това дете от нашите услуги.

Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога

да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Също така молим всички родители и законни настойници, които се грижат за децата, да вземат необходимите предпазни мерки, за да гарантират, че децата им са инструктирани никога да не дават лична информация, когато са онлайн, без тяхно разрешение.

Използване и обработка на събраната информация

Ние действаме като администратор на данни и обработващ данни, когато обработваме лична информация, освен ако не сме сключили споразумение за обработка на данни с вас, в който случай вие ще бъдете администраторът на данни, а ние ще бъдем обработващият данни.

Нашата роля може също да се различава в зависимост от конкретната ситуация, включваща лична информация. Ние действаме в качеството си на администратор на данни, когато ви молим да предоставите вашата лична информация, която е необходима, за да гарантираме достъпа и използването на уебсайта и услугите. В такива случаи ние сме администратор на данни, тъй като ние определяме целите и средствата за обработка на лична информация.

Ние действаме в качеството си на обработващ данни в ситуации, когато предоставяте лична информация чрез уебсайта и услугите. Ние не притежаваме, не контролираме и не вземаме решения относно предоставената лична информация и тази лична информация се обработва само в съответствие с вашите инструкции. В такива случаи Потребителят, предоставящ Лична информация, действа като администратор на данни.

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да съберем и използваме определена лична информация. Ако не предоставите исканата от нас информация, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка информация, която събираме от вас, може да бъде използвана за:

– Отговаряне на запитвания, свързани с тематиката на уебсайта

Обработването на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (а) дали сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; (б) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви негови преддоговорни задължения; (в) обработката е необходима за спазване на правно задължение, на което подлежите; (г) обработката е свързана със задача, която се изпълнява в личен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени ни от вас; (д) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани от нас или от трета страна.

Обърнете внимание, че съгласно някои закони може да ни бъде разрешено да обработваме информация, докато не възразите срещу такава обработка, като се откажете, без да се налага да разчитаме на съгласие или друго правно основание. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Разкриване на информация

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на всяка транзакция или предоставяне на която и да е Услуга, която сте поискали, ние може да споделим вашата

информация с нашите филиали, договорни компании и доставчици на услуги (наричани заедно „Доставчици на услуги“), на които разчитаме да съдействат в работа на уебсайта и услугите, достъпни за вас и чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Ние няма да споделяме никаква лична информация с трети страни и няма да споделяме никаква информация с несвързани трети страни.

Доставчиците на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законови изисквания. Доставчиците на услуги получават информацията, от която се нуждаят, само за да изпълняват определените от тях функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват предоставената информация за техни собствени маркетингови или други цели.

Можем също така да разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, като например за спазване на призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашате безопасност или безопасността на другите, разследване на измами или отговор на правителствено искане.

Запазване на информация

Ние ще запазим и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите законови задължения, за прилагане на нашите споразумения, разрешаване на спорове и освен ако не се изисква или е разрешен по-дълъг период на съхранение от закона.

Можем да използваме всички обобщени данни, извлечени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на периода на съхранение Личната информация се изтрива. Поради това правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данните не могат да бъдат приложени след изтичане на периода на съхранение.

Бисквитки

Нашият уебсайт и услуги използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките се приспособяват уникално за вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървъра в домейна, който ви е издал бисквитката. Ако изберете да откажете бисквитките, може да не успеете да изпитате напълно функциите на уебсайта и услугите.

Може да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за сигурност и персонализиране, за работа с уебсайта и услугите и за статистически цели. За допълнителна информация относно бисквитките, които събираме и тяхната цел, вижте нашата Политика за Бисквитки. Моля, имайте предвид, че имате възможност да приемете или откажете бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране, но можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате.

Сигнали „Не проследявай“

Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребители, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато преминават през различни уебсайтове с течение на времето. Начинът, по който браузърите предават сигнала „Не проследявай“, все още не е единен. В резултат на това уебсайтът и услугите все още не са настроени да интерпретират или отговарят на сигнали „Не проследявай“, предавани от вашия браузър. Въпреки това, както е описано по-подробно в тази Политика, ние ограничаваме използването и събирането на вашата лична информация. За описание на протоколите „Не проследявай“ за браузъри и мобилни устройства или за да научите повече за наличните за вас възможности за избор, посетете internetcookies.com

Функции на социалните медии

Нашият уебсайт и услуги може да включват функции на социалните медии, като бутоните Facebook и Twitter, бутоните Споделяне на това и т.н. (наричани заедно „Функции на социалните медии“). Тези функции на социалните медии може да събират вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия уебсайт и услуги и може да зададат бисквитка, за да позволят на функциите на социалните медии да функционират правилно. Функциите на социалните медии се хостват или от съответните доставчици или директно на нашия уебсайт и услуги. Взаимодействието ви с тези функции на социалните медии се управлява от политиката за поверителност на съответните доставчици.

Връзки към други ресурси

Уебсайтът и услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да внимавате, когато напускате уебсайта и услугите, и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме предоставената от вас информация на компютърни сървъри в контролирана, защитена среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да се защитим срещу неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на лична информация под наш контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа.

Ето защо, въпреки че се стремим да защитим вашата лична информация, имайте предвид, че (а) има ограничения за сигурност и поверителност на интернет, които са извън нашия контрол; (б) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и уебсайта и услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (в) всяка такава информация и данни могат да бъдат прегледани или подправени по време на транзит от трета страна,

въпреки всички усилия.

Нарушение на данните

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки срещу сигурността или измами, ние си запазваме правото да се предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на сигурността на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че има разумен риск от увреждане на Потребителя в резултат на нарушението или ако уведомлението се изисква по друг начин от закона. Когато го направим, ще ви изпратим имейл.

Вашите права

Сдужение с нестопанска цел в частна полза „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА „ЕЙЧ ПИ ВИ”“, Сдружение, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 175189936 има за цел да предприеме разумни стъпки, за да ви позволи да коригирате, променяте, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни.

Ако искате да бъдете информирани какви лични данни съхраняваме за вас и ако искате те да бъдат премахнати от нашите системи, моля, свържете се с нас.

При определени обстоятелства имате право:

На достъп и получаване на копие от личните данни, които съхраняваме за вас;

На коригиране на всички лични данни, съхранявани за вас, които са неточни;

Да поискате изтриване на лични данни, съхранявани за вас.

На ограничаване на обработването и на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;

Да оттеглите съгласието си за обработване на личните ви данни, когато те се обработват само на основание Вашето съгласие;

Имате право на преносимост на данните, които ни предоставяте. Можете да поискате да получите копие на личните си данни в често използван електронен формат, така че да можете да ги управлявате и премествате.

Моля, обърнете внимание, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорим на такива искания.

Имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни.

Промени и допълнения

Ние си запазваме правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време по наше усмотрение. Когато го направим, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Може също така да Ви уведомим по други начини по наша преценка, като например чрез информацията за контакт, която сте предоставили.

Актуализираната версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друго подобно действие, посочено по това време) ще означава вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме вашата лична информация без вашето съгласие по начин, съществено различен от заявения по време на събирането на вашата лична информация.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. Чрез достъпа и използването на уебсайта и услугите и изпращането на вашата информация вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, информацията, която съхраняваме за вас, или ако искате да упражните правата си, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

Длъжностно лице по защита на данните: Лиляна Асенова

hpv.guard.prevencion@gmail.com

Ние ще се опитаме да разрешим жалби и спорове и ще положим всички разумни усилия, за да уважим желанието ви да упражните правата си възможно най-бързо и при всички случаи в рамките на сроковете, предвидени от приложимите закони за защита на данните.

Този документ е последно актуализиран на 27 септември 2022 г