Уебсайтът hpvbg.com е собственост на и се управлява и поддържа от Сдужение с нестопанска цел в частна полза „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА „ЕЙЧ ПИ ВИ”“, Сдружение, регистрирано съобразно законодателството на Република България, с ЕИК 175189936 (наричано по-долу „Сдружението“).

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Вас и Сдружението по повод използването от Ваша страна на уебсайта hpvbg.com. Достъпвайки уебсайта hpvbg.com, Вие декларирате, че преди да сте използвали услугите на уебсайта сте прочели внимателно, разбрали, приемате и ще спазвате настоящите Общи Условия и те Ви обвързват. В случай, че не приемате Общите Условия или част от тях не следва да ползвате уебсайта.

Интернет страницата hpvbg.com е създадена единствено с цел да насърчава профилактиката и да Ви предоставя информация за профилактиката, причините за появата, рисковите фактори и симптомите на рака на шийката на матката сред младите жени.

Авторски права

Съдържанието на уебсайта hpvbg.com е предмет на авторски права, които принадлежат на Сдружението.

Неоторизираното копиране, използване и разпорестранение на материали от уебсайта е незаконно и подлежи на преследване съобразно законодателството на Република България.

Сдружението разрешава на всички потребители да копират, отпечатват и разпространяват части от съдържанието на уебсайта, ако не се премахва посочването на източника на информацията и използването не е с търговска цел, а единствено с цел насърчаване на профилактиката и информиране относно профилактиката, причините за появата, рисковите фактори и симптомите на рака на шийката на матката сред младите жени.

Ограничения на отговорността

Полагаме максимални усилия, за да Ви предоставим изцяло точна, пълна и актуална информация на уебсайта hpvbg.com, но е възможно да са налице непълноти, неточности, грешки и/или неактуална информация, която не е съобразена с най-новите проучвания и знания за рака на маточната шийка. Не можем да Ви гарантираме точността, пълнотата и актуалността на която и да е информация, налична на уебсайта, както и нейната пригодност съобразно целта на потребителя на уебсайта. Запазваме си правото във всеки един момент да правим всякакви изменения в уебсайта с цел да подобрим и най-вече актуализираме съдържанието съобразно научното развитие към съответния момент. Цялата информация на уебсайта се предоставя от Сдружението в съответствие със законодателството на Република България.

Сдружението не носи отговорност за каквито и да било вреди, претърпени от потребители на уебсайта в резултат на техните действия или бездействия, резултат от взети решения на базата на информацията на уебсайта. Сдружението не носи и никаква отговорност за вредите, настъпили в резултат на съдържанието на уебсайта, Вашата интерпретация на

съдържанието или доверието, което сте имали в публикуваната информация.

Сдружението не носи никаква отговорност за вреди върху Вашия компютър или другите Ви устройства, чрез които достъпвате до уебсайта, резултат от компютърни вируси, токови удари, хакерски атаки или каквито и да било други заплахи. Сдружението не гарантира, че уебсайтът ще бъде постоянно достъпен.

Сдружението изрично Ви уведомява, че съдържанието на уебсайта може единствено да Ви информира и да Ви насърчава да се обърнете към съответния медицински специалист с цел профилактика на рака на маточната шийка. Никоя част от сайта не представлява опит за поставяне на диагноза или съвет за определено лечение, което следва да предприемете. Лечението на рака на маточната шийка е изцяло в компетентността на съответните лекари, които единствени могат да Ви поставят диагноза и да назначат лечение.

Защита на личните данни

Сдружението се относя отговорно към въпросите относно обработването, сигурността и защитата на Вашите лични данни. За законосъобразното обработване на личните Ви данни, както и за подробна информация относно видовете данни, които събираме, основанията и целите за обработването им, Вашите права като субект на данните, както и по отношение на всички други въпроси относно обработването на личните Ви данни от Сдружението Ви съветваме да прочетете внимателно Политиката ни за поверителност и защита на личните данни.

Връзки към други сайтове

Възможно е в съдържането на нашия уебсайт да откриете препратки към сайтове на трети лица. Сдружението не носи каквато и да било отговорност за съдържанието на сайтовете на тези трети страни в т.ч. за достоверността, актуалността, пълнотата и каквито и да било други характеристики на съдържащата се там информация. Отношенията между Вас и третите лица, които притежават и поддържат тези сайтове се уреждат в публикуваните на тях Общи Условия, за чието съдържание Сдружението също не носи отговорност. Сдружението не е проверявало и не прави периодични проверки на съдържанието на сайтовете на тези трети страни и по никакъв начин не носи отгворност за каквато и да било част от съдържанието, достъпността и/или възможните рискове от използването на посочените сайтове.

Разни

Сдружението си запазва правото във всеки момент да измени настоящите Общи Условия за ползване на уебсайта hpvbg.com. Поради това, Ви съветваме, ако сте чест потребител на нашия уебсайт, периодично да преглеждате действащата редакция на Общите условия.

Настоящата редакция на Общите условия за ползване на уебсайта hpvbg.com е приета и публикувана на 26.09.2022 г. и Общите Условия са в сила от същата дата.